Advisor Agreement

חברת Together השקעות המונים - אתר לגיוס כספים באמצעות מימון המונים - טוגדר

הוא הסכם בין סטארט-אפ ליועץ שלו, המסדיר את התנאים בהם היועץ מספק שירותים לחברה. היועץ בדרך כלל מקבל פיצויים בהון עצמי או לפעמים במזומן