Acquisition / רכישה

חברת Together השקעות המונים - אתר לגיוס כספים באמצעות מימון המונים - טוגדר

רכישה היא כאשר חברה אחת או קבוצת השקעות רוכשת אחזקת שליטה (50% ויותר) של חברה אחרת. רכישה זו מאפשרת לרוכש לקבל החלטות ללא אישור בעלי המניות של החברה.