מהן תקנות רכז הצעה ?

חברת Together השקעות המונים - אתר לגיוס כספים באמצעות מימון המונים - טוגדר

ביום 26.12.2017 נכנסו לתוקף תקנות ניירות ערך (הצעה באמצעות רכז הצעה), התשע”ז-2017 (להלן:”התקנות”) אשר נועדו להסדיר גיוס כספים מהציבור על-ידי חברות ומיזמים בתמורה לניירות ערך של החברות והמיזמים.
התקנות הגדירו גורם חדש ומשמעותי בישראל והוא “רכז הצעה”.אשר קיבל אישור לשמש ככזה מהרשות לניירות ערך בישראל. תפקיד רכז ההצעה הוא להיות הגוף המחבר בין החברה המגייסת לבין המשקיעים. התקנות מגדירות את אופן פעולתו של רכז ההצעה.
התקנות מחילות על רכז ההצעה את החובות הנדרשים בקשר עם ניהול הליך ההצעה, וביניהן החובה לוודא כי ההצעה עומדת בתנאים הקבועים בתקנות, בין השאר:
• לבדוק את ההצעות החברות ושהיא כפופה לחוק ולתקנות.
• יחליט על נהלים וינקוט באמצעים כדי למנוע ככל האפשר תרמית בניירות ערך.
• יוודא כי המשקיעים קראו את המידע והאזהרות ואישרו כי הסיכונים מובנים להם לפי שהם יחליטו על ההשקעה.
• ינקוט באמצעים כדי לוודא שהמשקיעים עונים לתנאי החוק.
• ישמור על כל המידע של המשקיעים, כולל פרטים מזהים, כך שלא יגיעו לצד שלא רשאי לקבל אותם.
• יאפשר העברת מידע למשקיעים דרך האתר שלו.
• יוודא שהמשקיעים שהשקיעו, רשומים במרשם ניירות ערך.

 

רכז הצעה | תקנות רכז הצעה