מהו משקיע מוביל ?

חברת Together השקעות המונים - אתר לגיוס כספים באמצעות מימון המונים - טוגדר

משקיע מוביל

משקיע מוביל הינו:
1. ללא זיקה או כל קשר עסקי או מקצועי אחר עם חברה המציעה (חברה מגייסת), בעל השליטה בה, בעל עניין בה, נושאי משרה בכירה בה או תאגיד בשליטת בעל השליטה בה, בשנתיים שקדמו למועד ההצעה ובמועד ההצעה, למעט כהונה בתפקיד דירקטור בחברה המציעה, בלא תמורה.
2. סכום ההשקעה שלו בחברה מגייסת במסגרת ההצעה לא יפחת משיעור של 10%מסך כל ההשקעה שהתקבלה מכלל המשקיעים.
3. הוא אחד מאלה:
• מנוי בפרטים (1) עד (4), (9) או (11) לתוספת הראשונה לחוק ניירות ערך.
• קרן טכנולוגיה עילית כהגדרתה בחוק להשקעות משותפות.
• אדם המתמחה בביצוע השקעות בחברות מחקר ופיתוח או בעסקים קטנים ובינוניים, לפי העניין, שבחמש השנים שקדמו למועד ההצעה ביצע חמש השקעות קודמות בחברות פרטיות כאמור לפחות, בהיקף כולל שלא יפחת מ – 2 מיליון ש”ח.
לעניין זה:”עסקים קטנים ובינוניים” – עסק שמעסיק לא יותר מ־100 עובדים או שמחזור העסקאות השנתי שלו אינו עולה על 100 מיליון ש”ח.

המידע אודות משקיע מוביל מתייחס למונח משקיע מוביל בהתייחס לתקנות הרשות לניירות ערך