מהו משקיע כשיר ?

חברת Together השקעות המונים - אתר לגיוס כספים באמצעות מימון המונים - טוגדר

משקיע כשיר

משקיע כשיר: הינו משקיע יחיד או תאגיד הנמצא בבעלות מלאה של יחיד אשר מתקיימים בו אחד מהתנאים שלהלן:
• השווי הכולל של הנכסים הנזילים שבבעלותו עולה על 8 מיליון ש”ח.
• גובה הכנסתו בכל אחת מהשנתיים האחרונות, עולה על 1.2 מיליון ש”ח, או שגובה הכנסת התא המשפחתי שאליו הוא משתייך עולה על 1.8 מיליון ש”ח.
• השווי הכולל של הנכסים הנזילים שבבעלותו עולה על 5 מיליון ש”ח וגובה הכנסתו בכל אחת מהשנתיים האחרונות עולה על 600אלפי ש”ח, או שגובה הכנסה כאמור של התא המשפחתי שאליו הוא משתייך עולה על 900אלפי ש”ח.

לעניין זה :
“נכסים נזילים” משמעותם מזומנים, פיקדונות, נכסים פיננסיים כהגדרתם בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות וניהול תיקי השקעות, התשנ”ה-1995 וניירות ערך הנסחרים בבורסה.
“נכסים פיננסיים” – יחידות כהגדרתן בחוק השקעות משותפות,מניות או יחידות של קרן הרשומה מחוץ לישראל, אופציות, חוזים עתידיים, מוצרים מובנים, מוצרי מדדים וכן קרנות השתלמות, או כפי שיקבע שר האוצר, בהתייעצות עם הרשות ובאישור ועדת הכספים של הכנסת.
“תא משפחתי” משמעותו יחיד ובני משפחתו הגרים עמו או שפרנסת האחד על האחר.

 

למילוי טופס כשירות:

הצהרת משקיע כשיר