זכות סירוב ראשון (Right to first refusal)

חברת Together השקעות המונים - אתר לגיוס כספים באמצעות מימון המונים - טוגדר

זכות המוענקת ליתר בעלי המניות לשמר את כוחם בחברה באמצעות דרישה מכל בעל מניות המעוניין למכור את מניותיו, כי יציע אותן תחילה לשאר בעלי המניות בחברה וכי ימסור להם פרטים בדבר זהותו של הקונה הפוטנציאלי.