זכות לבכורה בחלוקה (Liquidation Preference)

חברת Together השקעות המונים - אתר לגיוס כספים באמצעות מימון המונים - טוגדר

במקרה בו מממשים בעלי המניות את המניות שברשותם, כי אז המשקיע זכאי לקבל את השקעתו בחזרה (או לעתים סכום גבוה יותר שסוכם מראש), וזאת לפני החלוקה למחזיקי המניות הרגילות.