זכות הצטרפות (Co-Sale/Tag Along)

חברת Together השקעות המונים - אתר לגיוס כספים באמצעות מימון המונים - טוגדר

זכות המוענקת לבעלי מניות בחברה לפיה, כל בעל מניות המעוניין למכור את מניותיו בחברה, יאפשר לבעלי המניות האחרים להצטרף אליו למכירה באותם התנאים (ובהתאם לחלקם היחסי בחברה).​