אזהרת סיכון

חברת Together השקעות המונים - אתר לגיוס כספים באמצעות מימון המונים - טוגדר

אזהרת סיכון

 1. השקעה בניירות ערך של חברות באופן כללי מאופיינת ברמה משתנה של סיכון, כאשר השקעה בניירות ערך של חברות בשלבים מוקדמים מאופיינת, בדרך כלל, ברמה גבוהה יותר של סיכון. כידוע, לחברות בשלבים מוקדמים היסטוריית פעילות מצומצמת, וקיימת אי-ודאות אינהרנטית בנוגע לעתידן ולאפיק התפתחותן. לפיכך, על כל משקיע להכיר בכך שהוא עלול לאבד את מלוא השקעתו.
 2. בהתאם לאמור, הסיכונים הכרוכים בהשקעה בניירות ערך ובהשתתפות בהצעות המפורסמות בפלטפורמה משתנים בין החברות המציעות. לאור זאת, ישנם גורמי סיכון אשר מטבע הדברים אינם מוצגים להלן, ויוצגו במסגרת מסמכי ההצעה הרלוונטית. הסיכונים הכרוכים בהשקעה בניירות ערך ובהשתתפות בהצעות שמפורסמות בפלטפורמה, כוללים בין היתר את הסיכונים שלהלן (בנוסף לסיכונים הייחודיים לכל חברה מציעה שיפורטו כאמור במסמכי ההצעה הרלוונטית):
  • ההצעה אינה כפופה לדיני ניירות ערך ודיני החברות החלים על חברה המציעה ניירות ערך לציבור. רשות ניירות ערך לא נתנה אישור לפרסום מסמך ההצעה ולא בדקה אותו, והחברה לא תהיה כפופה לאחר ביצוע ההצעה להוראות גילוי וממשל תאגידי שנועדו להגן על המשקיעים בה ופיקוח על-ידי רשות ניירות ערך.
  • קיימת אפשרות שהחברה המציעה תגיע לחדלות פירעון ו/או להליכי פירוק, ומחזיקי ניירות הערך המוצעים יאבדו את מלוא כספי השקעתם.
  • קיימת אפשרות לאובדן מלוא כספי ההשקעה, נוכח היות המשקיעים בעלי מניות מיעוט, או עקב פעולות החברה המציעה או בעל השליטה בה, לרבות מכירת השליטה בחברה המציעה, מכירת נכסיה המהותיים או עסקאות אחרות של בעלי עניין בה.
  • קיימת אפשרות שמחזיק ניירות ערך של החברה המציעה לא יצליח למכור את ניירות הערך המוצעים לאור היעדר סחירות בניירות הערך המוצעים, שכן אינם רשומים למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב או בכל בורסה אחרת.
  • קיימת אפשרות לדילול שיעור האחזקות של כל משקיע בהון החברה המציעה כתוצאה מהקצאות עתידיות של ניירות הערך שלה, לרבות אך לא רק, במסגרת גיוסי הון עתידיים של החברה המציעה (ככל שיהיו), בכפוף לזכויות הצמודות לניירות הערך המוצעים.
  • קיימים סיכונים אינהרנטיים הכרוכים בהשקעות באופן מקוון על פי מודל ההצעה, לרבות אך לא רק, חוסר יכולת לניהול משא ומתן ביחס לתנאי ההשקעה, היעדר תמריץ כלכלי לעקוב אחר ההשקעה בהתחשב בהיקפה וכיו”ב.
  • תמחור ניירות הערך המוצעים המשקף את שווי החברה המציעה הוא בהתאם להערכות של הנהלת החברה המציעה, ללא ביסוס הערכת השווי או קבלת חוות דעת של גורם פיננסי או כל גורם מוסמך אחר.
  • בניגוד לגורמים מפוקחים רבים המחויבים בדרישות שנועדו להגן את יציבותם הפיננסית (כגון: דרישות להון עצמי מזערי), פעילות החברה המציעה אינה מפוקחת והיא עלולה להיות בלתי יציבה ללא התראה למחזיקי ניירות הערך שלה, ובאופן שיגרור אי עמידה בהתחייבויותיה כלפיהם.
 3. סיכוני מאקרו: האטה בפעילות הכלכלית במשק – פעילות החברה ורווחיותה עשויה להיות מושפעת מהאטה או העדר צמיחה במשק הישראלי ומיכולתם הכלכלית של משקיעים להשקיע כספים באמצעות הפלטפורמה.
 4. סיכוני חקיקה ותקינה: לשינויי חקיקה בישראל בתחום הפעילות של החברה עשויה להיות השפעה על יכולתה של החברה להמשיך בפעילותה העסקית.
 5. תחרות: תחום פעילות החברה והענף בו פועלת הינם תחרותיים וקיים סיכון שמתחרים לחברה יעמידו שירותים ו/או יפתחו טכנולוגיות ו/או מוצרים דומים, מתקדמים ויעילים מאלו של החברה.
 6. סיכוני סייבר: החברה, כמו חברות אחרות בענף הפינטק, עשויה להיות חשופה למתקפות סייבר על ידי צדדים שלישיים. אירועים מסוג זה, יחד עם קושי בהתאוששות החברה מאירועים מסוג זה עלולים לפגוע ברציפות העסקית של פעילות החברה ולהסב לה הפסדים.
 7. רשיונות והיתרים: החברה ופעילותה כפופה לרישיונות והיתרים מרשויות שונות ובעיקרם רשות ניירות ערך. אין ודאות כי החברה תוכל להמשיך ולעמוד בתנאי הרישיונות וההיתרים לאורך זמן, ואי עמידה באיזה מהם, עשויה להביא לכך שהחברה לא תוכל להמשיך לפעול כרכז הצעה.
 8. כוח אדם ומימון הפעילות: הפלטפורמה המופעלת על ידי החברה מצריכה הון אנושי והון כספי רב, אשר אין ודאות כי יהיו ברשות החברה בעתיד.
 9. הסתמכות על הצהרות ומצגים: החברה אינה מחווה דעתה, באופן מפורש או משתמע, בדבר כדאיות ההשקעה בניירות הערך המוצעים ו/או בדבר סיכויי ההצלחה של החברה המציעה ו/או בדבר יכולתה של החברה המציעה לעמוד בהתחייבויותיה למשקיעים. החברה נוקטת אמצעים סבירים לבדיקה כי ההצעה ותנאיה מקיימים את הוראות החוק והתקנות, כפי שיקבעו על ידה ביחס לכל הצעה, אשר סוגם והיקפם עשוי להשתנות בין הצעה אחת לשניה. למעט נקיטת אמצעים סבירים כאמור, החברה אינה בודקת את נאותות ההצעות, את החברות המציעות ו/או בעלי השליטה ו/או נושאי המשרה בהן.
 10. לאור האמור לעיל, ומבלי שיהיה בכך כדי להטיל על החברה כל אחריות, החברה ממליצה למשתמשים להשקיע סכומים אשר יש ביכולתם הכלכלית לספוג את הפסדם ולבצע פיזור השקעות בהתאם.