אזהרת סיכון

חברת Together השקעות המונים - אתר לגיוס כספים באמצעות מימון המונים - טוגדר
  1. השקעה בניירות ערך של חברות באופן כללי מאופיינת ברמה משתנה של סיכון, כאשר השקעה בניירות ערך של חברות בשלבים מוקדמים מאופיינת, בדרך כלל, ברמה גבוהה יותר של סיכון. כידוע, לחברות בשלבים מוקדמים היסטוריית פעילות מצומצמת, וקיימת אי-ודאות אינהרנטית בנוגע לעתידן ולאפיק התפתחותן. לפיכך, על כל משקיע להכיר בכך שהוא עלול לאבד את מלוא השקעתו.
  2. בהתאם לאמור, הסיכונים הכרוכים בהשקעה בניירות ערך ובהשתתפות בהצעות המפורסמות באתר משתנים בין החברות המציעות. לאור זאת, ישנם גורמי סיכון אשר מטבע הדברים אינם מוצגים להלן, ויוצגו למשתמש במסגרת כל הצעה והצעה. הסיכונים הכרוכים בהשקעה בניירות ערך ובהשתתפות בהצעות שמפורסמות באתר, כוללים בין היתר את הסיכונים שלהלן:
  • ההצעה אינה כפופה לדיני ניירות ערך ודיני החברות החלים על חברה המציעה ניירות ערך לציבור. רשות ניירות ערך לא נתנה אישור לפרסום מסמך ההצעה ולא בדקה אותו, והחברה לא תהיה כפופה לאחר ביצוע ההצעה להוראות גילוי וממשל תאגידי שנועדו להגן על המשקיעים בה ופיקוח על-ידי רשות ניירות ערך.
  • קיימת אפשרות שהחברה המציעה תגיע לחדלות פירעון ו/או להליכי פירוק, ומחזיקי ניירות הערך המוצעים יאבדו את מלוא כספי השקעתם.
  • קיימת אפשרות לאובדן מלוא כספי ההשקעה, נוכח היות המשקיעים בעלי מניות מיעוט, או עקב פעולות החברה המציעה או בעל השליטה בה, לרבות מכירת השליטה בחברה המציעה, מכירת נכסיה המהותיים או עסקאות אחרות של בעלי עניין בה.
  • קיימת אפשרות שמחזיק ניירות ערך של החברה המציעה לא יצליח למכור את ניירות הערך המוצעים לאור היעדר סחירות בניירות הערך המוצעים, שכן אינם רשומים למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב או בכל בורסה אחרת.
  • קיימת אפשרות לדילול שיעור האחזקות של כל משקיע בהון החברה המציעה כתוצאה מהקצאות עתידיות של ניירות הערך שלה, לרבות אך לא רק, במסגרת גיוסי הון עתידיים של החברה המציעה (ככל שיהיו), בכפוף לזכויות הצמודות לניירות הערך המוצעים.
  • קיימים סיכונים אינהרנטיים הכרוכים בהשקעות באופן מקוון על פי מודל ההצעה, לרבות אך לא רק, חוסר יכולת לניהול משא ומתן ביחס לתנאי ההשקעה, היעדר תמריץ כלכלי לעקוב אחר ההשקעה בהתחשב בהיקפה וכיו”ב.
  • תמחור ניירות הערך המוצעים המשקף את שווי החברה המציעה הוא בהתאם להערכות של הנהלת החברה המציעה, ללא ביסוס הערכת השווי או קבלת חוות דעת של גורם פיננסי או כל גורם מוסמך אחר.
  1. לאור האמור לעיל, ומבלי שיהיה בכך כדי להטיל על החברה כל אחריות, החברה ממליצה למשתמשים להשקיע סכומים אשר יש ביכולתם הכלכלית לספוג את הפסדם ולבצע פיזור השקעות בהתאם.